I. SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail, system dealer/, osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.
 3. PNEUMATECH MICHAŁ AMBROŻY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Ceny podane w ofertach oraz potwierdzeniach zamówień sprzedaży są cenami w Euro i – jeżeli płatność jest w PLN, będą przeliczane po kursie sprzedaży SANTANDER BANK POLSKA S.A. z dnia wystawienia faktury VAT lub faktury pro-forma (w przypadku przedpłaty), chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej.
 5. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50 PLN netto. Przy zamówieniach niższych doliczona zostaje kwota manipulacyjna w wysokości 30 PLN, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 6. Z uwagi na fakt, iż BIBUS PNEUMATECH MICHAŁ AMBROŻY nie prowadzi sprzedaży wobec klientów, którzy są Konsumentami, postanowienia niniejszego dokumentu nie dotyczą relacji Sprzedawca – Konsument i tym samym nie uwzględniają uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu, ani też uprawnień zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 683).
   

II. KLIENCI

 1. W zamówieniu składanym przez Klienta powinny znaleźć się następujące informacje: – rodzaj towaru, jego ilość i planowany termin realizacji lub planowane terminy odbiorów w przypadku zamówień ramowych, – dane identyfikacyjne firmy, – sposób odbioru towaru, – adres dostawy jeśli inny niż adres fakturowania, – numer naszej oferty.
   

III. SPOSÓB, WARUNKI I TERMINY DOSTAW

 1. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta. Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzedaży jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 2. Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone na terenie Polski w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 3. Każdorazowo na zewnętrznej stronie przesyłki umieszczona jest koperta z fakturą VAT. Na życzenie klienta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres lub e-mailem jako e-faktura na wskazany adres e-mail.
 4. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.
 5. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
 6. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uznana.
 8. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
 9. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
 10. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.
   

IV. KOSZTY TRANSPORTU

Za przesyłki o wartości faktury do 1000 PLN netto pobieramy opłatę logistyczną w wysokości 20 PLN netto (dotyczy transportów krajowych). Za przesyłki niewymiarowe, o długości przekraczającej 2,5 m oraz w przypadku towarów wysyłanych za granicę opłaty logistyczne za transport będą ustalane indywidualnie.
 

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.
 2. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za przedpłatą albo za pobraniem, następnie obowiązuje 14 dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej. W przypadku towarów sprowadzanych lub produkowanych specjalnie dla danego klienta obowiązuje wyłącznie przedpłata, chyba że umowa stanowi inaczej.
 3. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności dostawca ma prawo scedować należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.
   

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.
 2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, to Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez Sprzedającego do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.
   

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu.
 

VIII. GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze.
 3. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru.
 4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.
 5. Gwarancja nie obejmuje towaru, który choćby w jakiejś części został wykonany z materiałów dostarczonych przez Kupującego, bądź wg specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.
 6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego.
 7. Zgłoszenie musi zawierać: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli dotyczy), numer fabryczny urządzenia, opis usterki.
 8. Urządzenie zgłoszone do reklamacji musi być dostarczone do Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego w stanie identycznym z tym, w jakim klient otrzymał je przy zakupie (kompletne, wymontowane, bez urządzeń dodatkowych).
 9. Bieg reklamacji rozpoczyna się wraz z dostarczeniem urządzenia do serwisu Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego.
 10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
 11. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.
 12. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytuły jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone, przez Kupującego lub użytkownika towaru, korzyści.
 15. Postanowienie z punktu 14 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania w przypadku dokonywania zakupu przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, gdy jego zakup nie jest związany z zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ponadto w stosunku do w/w zakupu wyłączone są ze stosowania postanowienia paragrafu III pkt 6, 7 i 10; VII; IX oraz paragrafu XI pkt 2 do 5 i zastąpione zostaną przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
   

IX. ZWROTY TOWARU

 1. W przypadku potrzeby zwrotu towaru należy się skontaktować ze Sprzedającym i potwierdzić taką możliwość.
 2. Przyjmujemy zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.
 3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
 4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 30 dni od daty wystawienia faktury.
 5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.
   

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Informacje podane w katalogach, folderach oraz ofertach oraz na stronie internetowej Sprzedającego nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do negocjacji.
 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.
 4. Wszystkich klientów obowiązują powyższe OWS, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby głównej Sprzedającego.