Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).


KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie przetwarzania danych osobowych dot. kontrahenta


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PNEUMATECH MICHAŁ AMBROŻY z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Słowiańska, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie, w celu i przez okres :

1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za oddzielnie wyrażoną zgodą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy handlowej oraz jej realizacji. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji, miejscu dostawy towaru, danych adresowych nadawcy.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w ww. przepisach

4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań

5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Kodeks cywilny)

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych :

ubezpieczycielom, bankom, wywiadowniom gospodarczym, podmiotom świadczącym nam usługi np. doradcze, audytowe, szkoleniowe, pomoc prawną, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i transportowe, organom finansowym lub sądowym, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach :

– marketingowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie informacji handlowych,

– zawarcia umowy handlowej jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając maila na adres : biuro@pneumatech.net.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie przetwarzania danych osobowych dot. monitoringu wizyjnego


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PNEUMATECH MICHAŁ AMBROŻY z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Słowiańska, 66-400 Gorzów Wielkopolski.